Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedura wycieczek szkolnych


PROCEDURA
ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
W SP W RACIMIERZU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516);

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z  2003 r. Nr 6, poz. 69).

 1. CELE, FORMY I ZASADY OGÓLNE ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Formą działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki w szkole są wycieczki, które zaliczamy do ważnych i cennych form organizacyjnych procesu dydaktyczno - wychowawczego dzieci i młodzieży. Umożliwiają one lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój zdolności postrzegania, rozbudzają zainteresowania, poszerzają horyzonty myślowe, wytwarzają nawyk czynnego, kulturalnego, a zarazem twórczego spędzania czasu wolnego. Wycieczki zaspokajają różnorodne potrzeby dzieci. Kształtują takie składniki osobowości jak: stosunek do świata wartości, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody.

Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i  pozaszkolnych.

    1. CELE WYCIECZEK

 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

 2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

 3. kontakt z dobrami kultury poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych, wystawach i innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym,

 4. integracja uczniów w zespołach klasowych lub innych,

 5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

 6. budzenie pasji i zainteresowań poznawczych przez wielokierunkowe, emocjonalne i  aktywne zaangażowanie,

 7. kształtowanie właściwych postaw wobec otoczenia i świata, co przejawia się w  realizowaniu celów wychowania patriotycznego, moralnego i ideowego,

 8. kształtowanie społecznych postaw przez kontakt z ludźmi, z ich efektami pracy i  warsztatami

 9. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

 10. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

 11. propagowanie i stosowanie w praktyce zasad brd,

 12. przeciwdziałanie patologii społecznej,

 13. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania

    1. FORMY WYCIECZEK

 1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

 3. wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

 4. imprezy krajoznawczo-turystyczne i turystyki kwalifikowanej, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, rejsy, spływy, zloty,

 5. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: szkoły „zielone”, „zimowe” i „ekologiczne” organizowane w szczególności dla dzieci i  młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie.

    1. ZASADY OGÓLNE ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

 1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren szkoły, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

 3. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach, z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody rodziców lub opiekunów.

 4. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w  zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i  regulaminu.

 5. Organizator wycieczki lub imprezy zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

 6. Zabrania się organizowania wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, powodzi i  wichury.

 7. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

 8. Uczestnicy wycieczek i imprez, o których mowa w pkt 2.3 i 2.4, powinni posiadać uprawnienia do posługiwania się sprzętem specjalistycznym, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.

 9. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i  stopnia niepełnosprawności.

 10. Zwiedzanie parku narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody powinno odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.

 11. Obozy wędrowne powinny być organizowane po trasach przygotowanych przez właściwe podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.

 12. Zasady organizacji wycieczek i zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach określają odrębne przepisy.

 13. Szkoła może organizować wyjazdy zagraniczne. Zgodę na organizowanie takich wyjazdów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i  organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 14. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 15. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

 16. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczeń który nie jest ubezpieczony od NNW nie może być uczestnikiem wycieczki. Uczniowie już ubezpieczeni, mogą dodatkowo zostać ubezpieczeni.

 17. Na każda wycieczkę należy zabrać ze sobą dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 1. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI, OPIEKUNA, DYREKTORA

    1. KIEROWNIK WYCIECZKI

 1. Kierownikiem wycieczki przedmiotowej jest nauczyciel określonego przedmiotu.

 2. Kierownikiem wycieczki turystyczno-krajoznawczej może być nauczyciel lub inna pełnoletnia osoba wyznaczona przez dyrektora, która:

 1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

 2. jest instruktorem harcerskim,

 3. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, lub instruktora turystyki kwalifikowanej, lub pilota wycieczek.

 1. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba, która ukończyła kurs kierowników obozów wędrownych lub posiada uprawnienia wymienione w punkcie 4.2.

 2. Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej bądź osoba posiadająca stopień trenera, instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu.

 3. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

 1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy (tzw. karta wycieczki) przedkłada w określonym terminie

 2. opracowuje regulamin wycieczki, z którym zapoznaje uczniów i rodziców, którzy ten fakt potwierdzają swoim podpisem,

 3. opracowuje informację dla rodziców zawierającą skrócony program wycieczki, czas wyjazdu i powrotu, informację dotyczącą wyposażenia i bagażu uczestnika, numer kontaktowy,

 4. zapoznaje uczestników wycieczki z zasadami bhp oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

 5. określa zadania opiekunów,

 6. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

 7. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek, apteczkę pierwszej pomocy,

 8. racjonalnie dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę,

 9. w ciągu 14 dni od zakończenia wycieczki dokonuje podsumowania wycieczki zawierającego rozliczenie finansowe, które przedkłada dyrektorowi, a następnie radzie rodziców lub trójce klasowej, przechowuje w teczce wychowawcy prze rok od zakończenia wycieczki.

    1. OPIEKUN WYCIECZKI

 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyskała akceptację dyrektora.

 2. Opiekun wycieczki lub imprezy w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami,

 2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, szczególnie w  zakresie bezpieczeństwa,

 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

 5. sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

 6. wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika wycieczki.

    1. DYREKTOR SZKOŁY

 1. Zadaniem dyrektora jest:

 1. wyznaczenie kierownika wycieczki,

 2. zatwierdzenie dokumentów wycieczki,

 3. sprawdzenie i zatwierdzenie rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy.

 1. ZASADY SZCZEGÓŁOWE ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

    1. WYCIECZKA AUTOKAROWA

 1. Wycieczka autokarowa musi zostać zorganizowana według następujących zasad:

 1. liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc,

 2. 1 opiekun na 15 uczniów, nie licząc kierowcy autobusu i pilota/przewodnika,

 3. każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 - osobową,

 4. miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie),

 5. przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe siedzenia,

 6. kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na policję dzień przed wyjazdem w celu kontroli stanu technicznego pojazdu i  dokumentów kierowcy,

 7. kierowca musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne 6 miesięcy,

 8. kierowca może jechać bez odpoczynku maksymalnie 8 godzin,

 9. autokar musi być oznakowany „PRZEWÓZ DZIECI” lub „WYCIECZKA”,

 10. postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na parkingach,

 11. po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny grupy,

 12. w czasie jazdy nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, dopilnowanie tego jest obowiązkiem opiekunów,

 13. planując wycieczkę należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników, rodzice natomiast mają obowiązek poinformowania kierownika, lub opiekunów o stanie zdrowia dziecka i lekach jakie bierze; odmowa udzielenia takiej informacji może być podstawą skreślenia ucznia z listy uczestników wycieczki,

 14. na wycieczce nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, chyba, że jest pisemna informacja i prośba rodzica,

 15. do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe), a po interwencji lekarskiej, kierownik wycieczki musi domagać się wystawienia przez lekarza karty wizyty, lub innego dokumentu potwierdzającego interwencję lekarską, z  pieczątką ZOZ i podpisem lekarza; o chorobie należy powiadomić rodziców,

 16. w razie wypadku należy powiadomić pogotowie ratunkowe, policję, rodziców i  dyrektora szkoły,

 17. kierownik ustala miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci, a rodzice są zobowiązani do doprowadzenia i odebrania dziecka z miejsca zbiórki, nie wolno wysadzać dziecka na drodze przejazdu autokaru,

 18. nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą.

    1. WYCIECZKA PIESZA W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI

 1. Podczas wycieczki pieszej w obrębie miejscowości Racimierz, Łąka i Żarnowo lub wycieczki do lasu obowiązują następujące zasady:

 1. dla grupy do 25 uczniów powinien być zapewniony co najmniej jeden opiekun,

 2. dla grupy od 26 do 50 uczniów powinno być zapewnionych co najmniej dwóch opiekunów,

 3. uczestnicy posiadają ubiór, a szczególnie buty, odpowiednie do miejsca i warunków atmosferycznych,

 4. uczniowie przemieszczają się po chodnikach, a tam gdzie ich nie ma, po poboczu lub jezdni, gdy nie ma pobocza,

 5. kolumna pieszych, z wyjątkiem dzieci w wieku do 10 do lat, może poruszać się tylko prawą stroną,

 6. piesi do lat 10 mogą iść w kolumnie tylko dwójkami i tylko po lewej stronie,

 7. jeżeli przemarsz kolumny odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności, to pierwszy i ostatni uczeń z lewej strony powinni mieć latarki: pierwszy - ze światłem białym, ostatni - ze światłem czerwonym,

 8. zabrania się wycieczek pieszych, prowadzonych po jezdni, w warunkach niedostatecznej widoczności,

 9. w lesie wycieczka porusza się po oznakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych) lub wyznaczonych ścieżkach turystycznych,

 10. jeżeli jest, to wycieczka do lasu w obrębie miejscowości Łąka, Racimierz, Żarnowo, to nauczyciel ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia miejsca, do którego planuje wycieczkę,

    1. WYCIECZKA W GÓRY

 1. Podczas organizacji wycieczki w góry należy przestrzegać poniższych zasad:

 1. pod opieką opiekuna może być co najwyżej 10 uczestników,

 2. każdy uczestnik musi posiadać odpowiedni ubiór tj. buty sznurowane o odpowiedniej podeszwie, kurtkę (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości); ubiór zależy również od pory roku jaką odbywa się wycieczka,

 3. wszyscy uczestnicy poruszają się po wyznaczonych, oznaczonych szlakach; na czele kolumny idzie zawsze osoba dorosła,

 4. na początku kolumny idą zawsze osoby najsłabsze kondycyjnie, a na końcu najsilniejsze,

 5. na terenach powyżej 1000 m n. p. m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub turystyki górskiej,

 6. obowiązkiem kierownika wycieczki górskiej jest dokładne zaplanowanie trasy z  uwzględnieniem wieku i płci.

    1. WYCIECZKA ROWEROWA

10.1 Podczas organizacji wycieczek rowerowych należy przestrzegać następujących zasad:

 1. w wycieczce mogą wziąć udział uczniowie posiadający kartę rowerową, wyjątek stanowi wycieczka po drogach polnych,

 2. uczniowie biorący udział w wycieczce rowerowej powinni mieć kamizelki odblaskowe i kaski rowerowe,

 3. w kolumnie może jechać maksymalnie 15 rowerów,

 4. na grupę do 13 uczniów musi przypadać 2 opiekunów, z których jeden jedzie na przodzie kolumny, drugi zamyka ją,

 5. uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim, jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego

 6. tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszych uczestników, którzy w kolumnie powinni znajdować się przed uczniami silniejszymi fizycznie,

 7. odstępy pomiędzy uczestnikami wycieczki powinny wynosić ok. 5 metrów,

 8. uczestnicy wycieczki powinni dostosować swój ubiór do warunków atmosferycznych,

 9. opiekun zawsze posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę,

 10. z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.

    1. WYCIECZKI ZAGRANICZNE.

11.1 Dyrektor szkoły/placówki przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki/imprezy zagranicznej jest zobowiązany zawiadomić Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o  planowanym wyjeździe. (Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin)

11.2 Dyrektor szkoły powinien zgłosić do KO wyjazd zagraniczny co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, natomiast kierownik takiej wycieczki składa dyrektorowi pełną dokumentację wycieczki na 14 dni przed wyjazdem.

11.3 Dokumentacja wyjazdu zagranicznego składana w formie zawiadomienia powinna zawierać:

 1. kartę wycieczki lub imprezy (załącznik nr 1);

 2. program pobytu;

 3. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z podaniem ich wieku;

 4. polisę potwierdzającą ubezpieczenie uczestników od NNW i kosztów leczenia.

11.4 Jeżeli uczestnikami wyjazdu do innego kraju Unii Europejskiej są uczniowie - obywatele państw trzecich do dokumentacji należy dołączyć Listę Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej sporządzoną przez dyrektora szkoły, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. 188 poz.1582).

11.5 Dokumentację należy składać w trzech egzemplarzach.

11.6 Uczniowie niezależnie od obywatelstwa, nie mogą przekraczać granicy państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenie granicy państwowej są paszport, dowód osobisty lub w przypadku uczniów obywateli państw trzecich - Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

11.7 W przypadku wyjazdów zagranicznych należy pamiętać, kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w  stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanego wyjazdu.

11.8 Uczestnicy wycieczek i imprez zagranicznych powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

11.8 Dokumentacja wyjazdu zagranicznego zgromadzona przez organizatora (kierownika) wycieczki powinna zawierać ponadto:

 1. regulamin wycieczki/imprezy podpisany przez uczestników i rodziców,

 2. zadania kierownika i opiekunów wycieczki/imprezy,

 3. zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów.

    1. WYCIECZKA NA BASEN

12.1 Opiekunem grupy uczniów na basenie może być każdy nauczyciel, który ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

12.2 Obowiązkiem opiekuna jest ustawiczne sprawowanie nadzoru nad powierzonymi mu uczniami, niezależnie od zabezpieczenia ratowniczego na basenie.

12.3 W zajęciach prowadzonych na pływalniach, w zorganizowanych grupach, na jedną osobę prowadzącą nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

12.4 Przed rozpoczęciem zajęć na basenie opiekunowie winni dokonać jasnego i  precyzyjnego (imiennego) podziału jakie dzieci pozostają pod opieką danego opiekuna.

12.5 Jeśli zajęcia w wodzie prowadzone są w ramach zajęć obowiązkowych i dotyczą umiejętności koniecznych do realizacji podstawy programowej, to opiekę nad uczniami powinien sprawować nauczyciel wychowania fizycznego, który „wchodzi” lub „nie wchodzi” do wody.

12.6 Jeśli są to zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę: zabawy, ćwiczenia w  wodzie, czy doskonalenie własnych umiejętności pływania, to uczniowie mogą być pod nadzorem opiekuna, który nie jest nauczycielem wychowania fizycznego. Jego obowiązkiem jest przebywanie nad brzegiem niecki basenowej (w klapkach, i np. z szarfą lub czapeczką, które są widoczne dla kąpiących się uczniów i umożliwiają rozpoznanie opiekuna).

    1. DOKUMENTACJA WYCIECZKI

13.1 Dokumentacja każdej wycieczki powinna zawierać:

 1. kartę wycieczki zawierającą cele i szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki/ imprezy, zatwierdzoną przez dyrektora (kopia zostaje w szkole) - załącznik nr 1 do niniejszej procedury,

 2. listę uczestników z numerem PESEL, adresem i telefonem do rodziców (kopia pozostaje w szkole) - załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do niniejszej procedury,

 3. pisemną zgodę rodziców dziecka na udział w wycieczce/imprezie - załącznik nr 3 do niniejszej procedury,

 4. regulamin wycieczki podpisany przez rodzica i ucznia, w przypadku wycieczki kilkudniowej lub skrócony regulamin wycieczki jednodniowej, umieszczony w  zgodzie rodzica na udział dziecka w wycieczce/zawodach sportowych - załącznik nr 4,

13.2 Dokumentację wycieczki/imprezy należy złożyć u dyrektora szkoły najpóźniej na 3 dni przed terminem wycieczki. Wyjątek stanowi wycieczka zagraniczna, której dokumentacja musi być złożona na 14 dni przed wyjazdem.

13.3 Do dokumentacji, w ciągu 14 dni po odbyciu wycieczki, kierownik załącza sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe wycieczki.

 1. UWAGI KOŃCOWE

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej odbywającej się w dniach zajęć szkolnych, zobowiązani są do udziału w zajęciach szkolnych, a klasie wskazanej przez dyrektora.

 2. Wycieczki do teatru, kina lub muzeum odbywające się w dniach i godzinach zajęć służą realizacji podstawy programowej i są dla ucznia obowiązkowe.

 3. W przypadku pozalekcyjnych wycieczek rowerowych, wpływ na kwalifikację ucznia do udziału w wycieczce ma jego zachowanie. Gdy uczeń nie stosuje się do zasad ustalonych przez opiekunów oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stwarza zagrożenie na drodze (dla siebie i innych) lub powoduje sytuacje konfliktowe, może nie zostać zakwalifikowany jako uczestnik wycieczki tzn. spotka się z odmową wzięcia udziału. O kwalifikacji takiego ucznia do udziału w wycieczce decyduje wyłącznie kierownik wycieczki.

 4. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:

 1. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,

 2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

 3. ze środków wypracowanych przez uczniów,

 4. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne,

 1. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o  których mowa w pkt. a - d,

 2. Na wycieczki można wykorzystać maksymalnie 5 dni dydaktycznych w ciągu roku szkolnego; większą ilość dni - ze zgodą dyrekcji,

 3. Harmonogram wycieczek/imprez klasowych w danym roku szkolnym, opracowują wychowawcy do końca października i przedstawiają na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej,

 4. Każde wyjście poza szkołę w ramach lekcji należy zgłosić dyrekcji najpóźniej w dniu wyjścia i odnotować ten fakt w Ewidencji wyjść,

 5. Informację o nieobecności ucznia na lekcjach z powodu uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp. opiekun (organizator) imprezy zobowiązany jest przekazać wychowawcy oraz radzie pedagogicznej na co najmniej 1 dzień przed wyjazdem. Można zrobić to poprzez wywieszenie informacji, o której mowa, na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ PROCEDURY

 1. Karta wycieczki/imprezy - złącznik nr 1,

 2. Lista uczestników zagranicznej wycieczki szkolnej - załącznik nr 2,

 3. Lista uczestników wycieczki szkolnej - załącznik nr 3,

 4. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce/zawodach sportowych

 1. AKTY PRAWNE, KTÓRYCH PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ KAŻDEGO NAUCZYCIELA ORGANIZUJĄCEGO WYCIECZKĘ

 1. Zarządzenie Nr 18 MEN z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. Urz. MEN z 16 października 1997 r. Nr 9, poz. 40),

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 31 sierpnia1992 r. Nr 65, poz. 331, zm. Dz. U. z 8 października 1996 r. Nr 119, poz. 562)

 3. Rozporządzenie RM z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących i  uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 7 czerwca 1997 r. Nr 57, poz.358),

 4. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z dnia 6 marca 1996 r. Nr 25, poz. 113),

 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 19 sierpnia 1997 r. Nr 98, poz.602),

 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z dnia 21 czerwca 1996 r. Nr 67, poz.329) z późniejszymi zmianami.

Procedura organizacji wycieczek szkolnych w SP w Racimierzu została wprowadzona
Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racimierzu Nr .............. z dnia ...............

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik_nr_1_karta_wycieczki.doc (DOC, 37.00Kb) 2015-06-17 09:33:13 527 razy
2 Zalacznik_nr2__lista_uczestników_wycieczki_zagranicznej.doc (DOC, 50.00Kb) 2015-06-17 09:33:13 506 razy
3 Zalacznik_nr_3__lista_uczestników_wycieczki.doc (DOC, 56.50Kb) 2015-06-17 09:33:13 527 razy
4 Zalacznik_nr_4__zgoda rodziców.doc (DOC, 37.50Kb) 2015-06-17 09:33:13 529 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Paradzińska-Łużna 17-06-2015 09:33:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Paradzińska-Łużna 17-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Izabela Paradzińska-Łużna 17-06-2015 09:33:13